Deprem nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere ücret ödenir mi, öğrencilerin işletmelere devam zorunluluğu var mıdır?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu Meslek Programı 12’nci sınıf öğrencilerinin İşletmelerdeBeceri Eğitimi/Mesleki Eğitim dersini öncelikle işletmelerde almaları esastır. Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile yeterli sayıda uygun işletme bulunamaması nedeniyle işletmeye gönderilemeyip okul/kurumda eğitim öğretimini sürdüren Anadolu Meslek Programı öğrencileri ise okuldan mezun olabilmek için ayrıca 40 iş günü staj çalışması yapmakla yükümlüdür.

İlgili mevzuat hükümleri gereği işletmelerde mesleki eğitim gören veya staj çalışması yapan öğrenciler, yaşına uygun asgari ücretin 308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkanlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse yasal temsilcisiyle birlikte 8.08.2017 tarihli ve 12464818 sayılı yazımız ekinde yer alan ve e-Okul Yönetim Sisteminde de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı işletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi” imzalamaktadır.

Söz konusu sözleşmenin “İzin” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında “İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir.” hükmü, “Sözleşmeninfeshi” başlıklı 24’üncü maddesinde “(1) Sözleşme; … ğ) Deprem, yangın ve sel gibi afetler, … hallerinde tek taraflı olarak feshedilir. Fesih durumu, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 127’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlarla Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kayıtlı oldukları alan/dalda kalfalık belgesine sahip olanlar staj süresini tamamlamış sayılır ve doğrudan staj bitirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Aynı alanda olmak kaydıyla ustalık belgesi sahipleri ise stajdan muaf tutulur.” hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih ve 72907640 sayılı görüş yazısında; “Buna göre, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

1-İşletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde; ara tatil, yarıyıl/yaz tatili, özürlü devamsızlık hakları, Valiliklerce belirlenen kar tatilleri ile olağanüstü gelişmelerin yaşandığı salgın hastalık, yangın, deprem gibi doğal afetler vb. durumlarda işletmeye gidemeyecekleri göz önünde bulundurularak, işletmelerin yaşanan deprem sonrasında faaliyetlerine devam etmesi halinde, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilen tarihler arasında ücretli izinli sayılmalarına ilişkin değerlendirmenin yapılması ve ilgili taraflarla kayıt altına alınan sözleşmede belirtilmesi kaydıyla bu süredeki ücretlerinin işletmeler tarafından karşılanması,

2-Yaşanan deprem nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde işletmelere mesleki eğitim için gidemeyecek olan öğrencilerin, sözleşmelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilerek, sözleşmenin feshedilmesi halinde öğrencilerden işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim görenlerin veya eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanların staj süresini tamamlanmış sayılarak ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmesi, söz konusu dersin eğitiminin ise derslik, atölye, laboratuvar veya işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen gözetiminde yüz yüze eğitim kapsamında yapılması,

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde mesleki eğitim için işletmelere gitmesi uygun görülen öğrencilerin ise söz konusu eğitimde iş dosyası tutması ve beceri sınavında da iş dosyasına takdir edilen puan dikkate alındığından işletmelerde mesleki eğitime devam edilmesi,

gerektiğine ilişkin ilgililere gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılması gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir